Javni poziv za dostavu ponude za zakup kućice za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine tijekom održavanja manifestacije „Advent u Puli – avvento a Pola“.

 Javni poziv za dostavu ponude za zakup kućice za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine tijekom održavanja manifestacije „Advent u Puli – avvento a Pola“.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Pula Film Festivala donesene na 17. sjednici dana 20.10.2022. godine te usvojenog Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2022. godinu, Javna ustanova Pula Film Festival objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu ponude za zakup kućice za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine tijekom održavanja manifestacije „Advent u Puli- L’avvento a Pola“.

I. Opće odredbe

Predmet nadmetanja je zakup jedne montažne drvene kućice u okviru održavanja manifestacije „Advent u PuliL’avvento a Pola“ na lokaciji Parku grada Graza, u periodu od 26. studenog  2022. do 1. siječnja 2023. godine.

Natjecatelji su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici.

Na omotnici treba naznačiti adresu: Javna ustanova Pula Film Festival s naznakom „Za Advent u Puli  2022.“ 

Prijava se podnosi organizatoru: poštom na adresu Javna ustanova Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula ili osobno u tajništvo Ustanove na istoj adresi, zaključno s 25. studenim 2022. u 12:00 sati, bez obzira na način dostave prijave sudjelovanja. Sadržaj prijave reguliran je točkom IV ovog javnog poziva.

II. Predmet zakupa, iznos zakupnine i radno vrijeme kućica

 Na internetskoj stranici organizatora www.adventupuli.hr nalazi se raspored kućica sa kratkim opisom sadržaja manifestacije. Predmet zakupa, iznos zakupnine uvećan za pripadajući PDV i radno vrijeme kućice određuje se kako slijedi:

Lokacija PARK GRADA GRAZA

Zakupnik je dužan samostalno ukrasiti kućicu sukladno uputama Organizatora, odnosno temi lokacije.

Za lokaciju Park grada Graza tema kojom se Zakupci vode prilikom uređenja je SVIJET BAJKI (Snježna kraljica, Orašar, Snjeguljica, Ivica i Marica, Pinokio). Dozvoljena paleta boja sastoji se od bijele, zlatne, crvene i zelena. Dozvoljena boja lampica: toplo bijela.

Organizator na svaku kućicu postavlja jednu zelenu girlandu s lampicama te dva fenjera bijele boje.

 1. I) Jedna (1) drvena kućica dimenzije 2 m x 2 m – M3

Djelatnost: trgovina / ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 3.500,00 kn (EUR 464,53)  za trgovinsku / 6.500,00 kn (EUR 862,70) za ugostiteljsku

Obvezno radno vrijeme na navedenoj lokaciji: 

Svaki dan od 10.00 h -13.00 h i od 16.00 h -20.00 h max od 16.00 h -24-00 h

Prednost na pozivu i licitaciji imaju natjecatelji za trgovinsku djelatnost.

Sva ponuda ugostiteljske i trgovačke djelatnosti mora biti prikladna  božićno – novogodišnjem ugođaju.

III. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću u RH koje nemaju dospjela nepodmirena dugovanja prema Gradu Puli, po bilo kojoj osnovi i koje su podnijele potpunu i pravovremenu prijavu.

IV. Sadržaj prijave

 Prijava mora sadržavati:

– ispunjenu Prijavnicu koja se preuzima na stranicama manifestacije www.adventupuli.hr

– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti u RH: Izvod iz registra obrtnika, Izvod iz sudskog registra, rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Statut udruge i rješenje Ureda državne uprave za udruge ili Izvod iz registra Udruge, potvrdu Komore za obavljanje određene djelatnosti s Izvodom iz upisnika poreznih obveznika nadležne Porezne uprave,

– za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost presliku osobne iskaznice, a za pravne osobe presliku osobne iskaznice zakonskog zastupnika ili punomoćnika

– punomoć za zastupanje ukoliko prijavu podnosi punomoćnik, ovjerenu kod javnog bilježnika

– potvrdu Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pule da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu (ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva)

– potvrdu kojom se dokazuje da ostvaruje pravo prednosti iz točke VI ovog javnog poziva.(ukoliko ostvaruje)

– potvrda o uplati jamstvenog pologa

Podnošenjem  prijave koja sadrži njegove osobne podatke smatrati će se da je ponuditelj dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama Organizatora.

V. Provedba pregleda i odabira dospjelih ponuda

 

Pregled dospjelih ponuda održati će se odmah po isteku roka za prijavu, s početkom u 12:00 sati u prostorijama Organizatora. Pregled i odabir ponuditelja provodi Povjerenstvo koje se sastoji od tri (3) predstavnika Organizatora.

O tijeku odabira vodi se zapisnik kojeg po okončanju  potpisuju članovi Povjerenstva.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje ostalih uvjeta iz Javnog poziva sadrži i najviši iznos zakupnine.

Nakon utvrđivanja najpovoljnije ponude te eventualnog ostvarivanja prava prvenstva Povjerenstvo objavljuje odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-zakupnika. 

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon odabira, Organizator može ponuditi sklapanje ugovora o zakupu sajamske kućice slijedećem rangiranom ponuditelju.

Organizator će odluku o izboru odabranih ponuditelja-Zakupnika objaviti na stranici Advent u Puli www.adventupuli.hr najkasnije do 26. studenog 2022. godine.

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – Zakupnika može se podnijeti prigovor Organizatoru u roku od tri (3) dana od dana objave.

 

VI. Pravo prednosti

Sukladno odredbi članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), pravo prednosti na zaključivanje ugovora o zakupu drvenih kućica iz točke II ovog Poziva za obrtničku djelatnost, ako sudjeluju u nadmetanju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude i prihvate najviši postignuti iznos zakupnine, imaju (prema slijedećem rasporedu):

 1. članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,
 3. dragovoljci iz Domovinskog rata,
 4. ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 5. braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo ili koje su korisnice poticaja Ministarstva,
 6. djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili
 7. osobe iz točaka a) do d) i f) članka 132. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje su korisnici mirovine.

 

 

VII. Ostali uvjeti

1.Ugovor o zakupu

Zakupnik je dužan zaključiti Ugovor o zakupu s Organizatorom najkasnije do 26. studenog 2022. do kada je obvezan uplatiti i cjelokupni iznos zakupnine temeljem dostavljenog računa Organizatora.  Ukoliko Zakupnik do 26. studenog 2022. ne izvrši uplatu cjelovitog iznosa zakupa, smatrati će se da je odustao od Zakupa.

2.Radno vrijeme

Zakupnik kućice mora poštivati propisano radno vrijeme. Za nepoštivanje radnog vremena Organizator može jednostrano raskinuti Ugovor o zakupu te zadržava uplaćeni iznos zakupnine. Kućica se može preuzeti od trenutka potpisivanja ugovora o zakupu. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, Zakupnik uz prethodnu konzultaciju s Organizatorom može zatvoriti prodaju.

 1. Obveze Organizatora

Organizator je dužan osigurati korištenje javne površine, bez naknade, montažu i demontažu kućice, električnu energiju, prigodnu glazbu i noćnog zaštitara.

 1. Obveze Zakupnika

 Zakupnik je dužan ugovorenu djelatnost obavljati sukladno pozitivnim propisima RH i to djelatnost trgovine sukladno odredbama Zakona o trgovini i njegovim provedbenim propisima od kojih ističemo Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima, a koji se posebice odnose na prodaju robe izvan prodavaonica, a ugostiteljsku djelatnost sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, za obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta.

Zakupnik je dužan poštivati propise o javnom redu i miru, propise o komunalnom redu te obavljati djelatnost u duhu Božićnih i Novogodišnjih blagdana.

Zakupnik se obvezuje imati prikladne blagdanske cijene svih svojih proizvoda. Zakupnik kućice nema pravo postavljati dodatne predmete (stolovi, stolice, suncobrani, stalci, grijalice i dr.) bez suglasnosti Organizatora. Zakupnik se obvezuju osigurati prigodno uređenje objekta uz poštivanje uputa izvršnih organizatora. Personalizaciju lokacije moguće je samo uz predočenje idejnog rješenja i suglasnosti Organizatora. Ista se provodi o trošku Zakupca.

U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika sajamske kućice Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto. Zakupnik je dužan svakodnevno održavati čistoću sajamske kućice i okolni prostor.

Zakupnik je dužan kućicu s pripadajućom opremom osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa, a najkasnije do 2. siječnja 2023. godine.

Zakupniku je zabranjeno koristiti otvorenu površinu za šankove.

Zakupniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez prethodne suglasnosti Organizatora.

Zakupniku nije dopušteno korištenje zvučnika za reproduciranje glazbe ni bilo kakvih drugih glazbenih nastupa jer će se glazba reproducirati s jednog mjesta u okviru adventskog programa.

U cilju provedbe mjera sprječavanja širenja virusa COVID-19 Zakupnik je dužan pridržavati se i obavljati djelatnost sukladno preporukama i mjerama Zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i novih mjera Stožera civilne zaštite Organizator zadržava pravo izmjene načina i uvjeta rada, sukladno istima.

 1. Odgovornosti i raskid Ugovora

Organizator ne snosi odgovornost za obavljanje neregistrirane djelatnosti, neizdavanje računa, te za bilo koje drugo postupanje suprotno pozitivnim zakonskim propisima RH.

Zakupniku je strogo zabranjeno na otvorenom prostoru korištenje otvorenog plamena i paljenje vatre, puštanje glazbe te davanje kućica u podzakup ili na korištenje trećim osobama.

U slučaju da Zakupnik postupa suprotno odredbama ovog Javnog poziva i Ugovora o zakupu, Organizator zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora uz zadržavanje uplaćene zakupnine.

U slučaju oštećenja kućice Organizator ima pravo na naknadu štete sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, a Zakupnik gubi pravo na buduće prijave.  

U slučaju da epidemiološka situacija izazvana širenjem virusa COVID-19 spriječi provedbu manifestacije i programa na Giardinima, Trgu Portarata, Trgu Forum, Danteovom trgu i Parku grada Graza Organizator zadržava pravo jednostranog raskida ugovora pod sljedećim uvjetima:

 • Obustava programa do 11.2022. – Organizator je dužan vratiti cjelokupni iznos zakupnine
 • Obustava programa između 11. i 20.12.2022. – Organizator je dužan vratiti 50% uplaćene zakupnine
 • Obustava programa nakon 12.2022. – Organizator zadržava ukupni iznos uplaćene zakupnine.

VIII. Detaljne informacije

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije putem e-mail-a: prijava@pulafilmfestival.hr.

Pula, 22. studenog 2022.

       Javna ustanova Pula Film Festival

Prijedlog programa po lokacijama:

 1. FORUM

Na Trgu Forum predviđeno je postavljanje klizališta te ispred TZ Pula dvije drvene kućice i pripadajući visoki stolovi s razmakom za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. U nekoliko termina organizirati će se nastupi DJ.

 1. GIARDINI

Na donjem dijelu Giardina predviđeno je postavljanje 6 drvenih kućica za obavljanje ugostiteljske/ trgovinske djelatnosti (2x2m, 3×2, heksagon), a ispred kule visoki stolovi i palete za sjedenje, te duž Giardina svjetleći ukrasi i zvučnici za reprodukciju glazbe.

 1. TRG PORTARATA

Na Trgu Portarata predviđeno je postavljanje blok kućica (dvije po 4x3m) s pripadajućom terasom na poziciji terase ugostiteljskog objekta Rustica te nasuprot, prema početku Giardina jedna kućica 3x2m i jedna 2x2m za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Na dijelu Trga Portarata prema Usponu sv. Stjepana previđeno je postavljanje pozornice s kupolom, svjetleći bor na istoj poziciji kao i prijašnjih godina (kameni krug ispred stepenica) te zvučnici za reprodukciju glazbe. Na pozornici na Portarati planirano je realizirati 16 glazbenih nastupa – koncerata, subotom ujutro prigodni nastupi te u nekoliko termina plesni nastupi.

 1. DANTEOV TRG

Na Danteovom trgu predviđeno je postavljanje 2 drvenih kućica veličine 2×2 za potrebe ugostiteljske djelatnosti, te visoki stolovi/bačve (s razmakom). Na ovoj lokaciji u periodu održavanja manifestacije, održati će se do 16 nastupa DJ-a.

 1. PARK GRADA GRAZA

Predviđeno je održavanje programa za djecu. Unutar parka predviđeno je postavljanje tri drvene kućice veličine 2x2m te jedna 3x2m za potrebe obavljanja ugostiteljske/trgovinske djelatnosti. Uz kućice, na lokaciji predviđeni su dječji svjetleći ukrasi, te pozornica za održavanje dječjih programa.