Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje zabavnog parka – luna parka 2022.

 Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje zabavnog parka – luna parka 2022.

Sukladno članku 1. Odluke Grada Pule o povjeravanju poslova organizacije gradskih manifestacija u 2022. godini, KLASA: 024-02/22-01/81, URBROJ:2163-7-01-01-0019-22-2 od 28.04.2022. godine, Javna ustanova Pula Film Festival objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA POSTAVLJANJE ZABAVNOG PARKA/LUNA PARKA TIJEKOM MANIFESTACIJE „ADVENT U PULI“

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

JU Pula Film Festival, u daljnjem tekstu Organizator manifestacije Advent u Puli poziva sve zainteresirane pravne osobe da po Općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za postavljanje sadržaja i organizacije zabavnog parka/luna parka za vrijeme održavanja manifestacije Advent u Puli. Predmet ponude su zabavne naprave namijenjene predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu, uz uvjet da su zastupljena oba uzrasta. Organizator će među ponuđenima odabrati četiri naprave.

2. LOKACIJA

Park Grada Graza, Pula Zainteresirani ponuditelji obvezni su obići lokaciju dana 28.10. od 9:00h do 13:00h uz prethodnu najavu dan ranije.

3. VRIJEME ODRŽAVANJA

Od 26.11. do 31.12.2022., svakodnevno, u vremenu 9-13h i 17-22h.

4. OPĆI I POSEBNI UVJETI ORGANIZACIJE I SUDJELOVANJA NA ADVENTU U PULI

  • Pravo na podnošenje ponuda i sudjelovanje u pozivu imaju sve pravne osobe koje su registrirane na području Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, koje dostave dokaz o registriranoj djelatnosti, uredno popune i dostave Ponudu, prihvate Opće i posebne uvjete u organizaciji Adventa u Puli i dostave traženu dokumentaciju do navedenog roka.
  • Na predmetnoj javnoj površini dozvoljeno je obavljanje registrirane djelatnosti zabavnog parka/ luna parka na napravama iz ponude, bez pružanja ugostiteljskih usluga tj. pripreme i usluživanja hrane i pića. Ukoliko Ponuditelj javnu površinu koristi suprotno uvjetima iz ovog Javnog poziva, Ugovor će se otkazati uz zadržavanje uplaćenog iznosa jamčevine te uz isključivanje Ponuditelja iz predmetne manifestacije.
  • Ponuditelj je obvezan naprave i kućicu za prodaju ulaznica postaviti isključivo na lokacijama predviđenim od strane organizatora (prema shemi sa tumačenjem u prilogu ovog Poziva).
  • Ponuditelj nema pravo predmetnu zakupljenu javnu površinu ustupiti drugoj pravnoj osobi na korištenje
  • Ponuditelj je obvezan glazbu/glazbene efekte (glasnoću i repertoar) prilagoditi uputama Organizatora
  • Kako bi se osigurala svrha manifestacije i dao poticaj građanima za korištenje usluga zabavnog parka/luna parka, jedinična cijena vožnje/karte ne može iznositi više od 20,00 kn (sa pdv-om). Shodno tome, odabrani ponuditelj biti će oslobođen plaćanja zakupa javne površine sukladno Odluci o lokalnim porezima Grada Pule, plaćanja troškova električne energije te naknade za promidžbene usluge unutar manifestacije.
5. OBVEZE PONUDITELJA
  • Dostaviti popis svih zabavnih naprava/elemenata iz ponude, uključujući i njihove fotografije tepodatke o godini proizvodnje i servisiranju istih, s potrebnim dokumentima (atestima) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu
  • Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 kn na žiro račun Pula Film Festivala broj HR6123600001102685281, s pozivom na broj 04112022. Najpovoljnijem ponuditelju neće se vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora.
  • Postaviti zabavne naprave uz adekvatna upozorenja o opasnosti prilikom korištenja.
  • Tijekom cijelog razdoblja rada imati važeću policu osiguranja od odgovornosti za posjetitelje i opremu zabavnog parka/luna parka. Ponuditelj je u potpunosti odgovoran za slučaj nezgode zbog neispravnosti elemenata zabavnog parka ili rada istog kao i za materijalnu sigurnost inventara i dobara zabavnog parka/luna parka. Korisnik je dužan policu osiguranja predočiti organizatoru najkasnije prilikom sklapanja ugovora.
  • Snositi troškove izvođenja unutrašnjih električnih instalacija i njihovog održavanja tijekom manifestacije te priključka električne energije.
  • Angažirati zaštitarsku službu 24 sata tijekom cijelog perioda manifestacije, u vlastitom trošku.
  • Angažirati djelatnike za prodaju i rad na spravama tijekom cijelog perioda manifestacije, u vlastitom trošku.
  • Održavati čistoću površine tijekom radnog vremena.
  • Vratiti korištenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu.
6. OBVEZE ORGANIZATORA
  • Ishodovati potrebne dozvole za korištenje javne površine te prijavu javnog skupa u parku Grada Graza.
  • Organizirati čišćenje površine svakodnevno prije početka radnog vremena.
  • Osigurati sanitarni čvor: pokretne kemijske WC kabine i njihovo čišćenje.
  • Osigurati priključak na električni ormarić.
  • Organizirati zabavne sadržaje za djecu u Parku grada Graza tijekom trajanja manifestacije.
  • Promovirati zabavni park/luna park.
7. KRITERIJ ODABIRA Kriteriji odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih Općih i posebnih uvjeta bit će:
  • Ponuđena ukupna cijena (zbir jediničnih cijena vožnji za četiri naprave po odabiru Organizatora)
  • Kvaliteta ponuđenog asortimana naprava (atraktivnost i održavanost naprava, raznolikost ponude po dobnim skupinama).
8. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PONUDU
 • Izvadak iz sudskog registra ili drugog propisanog registra iz kojeg je vidljivo da je Ponuditelj registriran za djelatnost za koju se natječe, ne stariji od 90 dana od dana objave natječaja, računajući od dana objave ovog Poziva (preslika).
 • Potvrdu nadležnog tijela (Trgovački sud) da nad Ponuditeljem nije pokrenut stečaj, predstečaj ili likvidacija, ne stariju od 90 dana od dana objave ovog Poziva (preslika).
 • Potvrdu o nekažnjavanju.
 • Potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi.
 • Potvrdu UO za financije i gospodarstvo Grada Pule o nepostojanju duga prema Gradu.
 • Prilog 1. – popis naprava/ elemenata zabavnog parka sa opisom i ponuđenim jediničnim cijenama
 • Fotografije, tehničke specifikacije, prospekte, kataloge i brošure te druge dokumente koji utvrđuju identitet naprava.
 • Reference dosadašnjih sudjelovanja na manifestacijama (novinski članci, fotografije, preporuke…).
 • Potvrda o uplati jamčevine u iznosu od 10.000,00 kn.
Ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika odgovorne osobe Ponuditelja o tehničkoj ispravnosti svih ponuđenih naprava/ elemenata zabavnog parka te preuzimanju odgovornosti u slučaju nezgode radi neispravnosti istih. Uz izjavu je potrebno priložiti preslike atesta za ponuđene naprave/ elemente zabavnog parkaPonude se podnose u vremenskom razdoblju od 24.10. do 4.11.2022. godine. 9. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA     Ponude se dostavljaju preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznačenom adresom i nazivom Ponuditelja s naznakom:

„JAVNI POZIV ZA POSTAVLJANJE ZABAVNOG PARKA/LUNA PARKA ZA ADVENT U PULI – NE OTVARATI”.

Krajnji rok za dostavu ponuda je petak, 4.11.2022. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave, na adresu:

JU Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula

Ponude koje ne ispunjavaju tražene uvjete, nisu dostavljene u traženom obliku i sadržaju ili nisu dostavljene u propisanom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u program Adventa u Puli. Zainteresirani ponuditelji sve dodatne informacije mogu dobiti u JU Pula Film Festival putem adrese e-pošte prijava@pulafilmfestival.hr .

10.OTVARANJE PONUDA I ODLUKA O IZBORU

Organizator će Odluku o izboru donešenu od strane Povjerenstva objaviti na službenim web stranicama Organizatora www.pff.hr najkasnije dana 8.11.2022. godine do 12:00 sati. Organizator pridržava pravo ne izabrati niti jednog ponuđača te pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti prema sudionicima natječaja i bez obaveze pojašnjenja svoje odluke.

11. SKLAPANJE UGOVORA

Organizator će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor u roku od 5 dana od donošenja odluke o odabiru. Ukoliko izabrani Ponuditelj ne pristupi potpisivanju Ugovora u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude. Povjerenstvo će, u slučaju da izabrani Ponuditelj ne pristupi sklapanju Ugovora u gore navedenom vremenskom razdoblju, odabrati sljedećeg najboljeg Ponuditelja koji je zadovoljio sve propisane uvjete iz ovog Javnog poziva. Odredbe Općih i posebnih uvjeta sastavni su dio odredbi navedenog Ugovora. Kršenje odredbi Ugovora uzrokuje jednostrani raskid Ugovora.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Pula Film Festival, kao voditelj obrade osobnih podataka, će s osobnim podacima ih osoba (osobe ovlaštene za zastupanje nakladnika, voditelji projekata i dr.) postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, nacionalnim zakonom Republike Hrvatske temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Svi prijavitelji podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Pula Film Festivalu da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu obrade i financiranja prijavljenih programa, te da ih može koristiti u svrhu organizacije manifestacije, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu. Prava prijavitelja i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke objavljena su na https://pulafilmfestival.hr/pravilnik-o-zastitiosobnih-podataka/ Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

13. OSTALO

Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici JU Pula Film Festival www.pffr.hr i Advent u Puli www.adventupuli.hr Kontakt: prijava@pulafilmfestival.hr

Prilog 1 – POPIS NAPRAVA SA OPISOM I PONUĐENOM CIJENOM

Prilog 2 – SHEMATSKI PRIKAZ JAVNE POVRŠINE PARKA GRADA GRAZA
Napomena: površina koja se ustupa na korištenje iscrtana je ljubičastim linijama te iznosi 700 m2.